මා නොවන මම On stage | Ma Nowana Mama On Stage

28 Oct 18:30 - 22:00 28 Oct 18:30 - 22:00 - Colombo Colombo
Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre
  More info

Prabhanandaya

11 Nov 18:30 - 12 Nov 09:30 11 Nov 18:30 - 12 Nov 09:30 - Colombo Colombo
Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre
ප රභ නන දය 2017 එන න ග තය ප රභව සහ ම හ ර ව ඳ න නට... ර ඉර ප න ඔබ ව ත ත ළ ණ කල ප රව ණ ග ය පද රචක බන ද ල න න යක ක රවසම න ර ම ණ අධ යක ෂණය න , ව ක ටර රත න යක , ට .එම .ජයරත න , අමල ප ර...   More info

සදකැන් වැසිලා - Premakeerthi De Alwis සමරු ගීත ප්රසංගය

12 Nov 18:00 12 Nov 18:00 - Colombo Colombo
Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre
ප ර මක ර ත ද අල ව ස මහත ග අනප ක ෂ ත අභ වය න පස ව එත ම ග න ර ම ණය පමණක ඇත ලත ව පවත වන ලබන ද ව න තම ප රස ගය ල ස සඳක න ව ස ල හ ඳ න ව මට හ ක ය. ම ම ප රත පවත ප රස ගය ජ ත යන තර ප රම ත...   More info


© 2017 Siguez