Diploma in Network Administrator with Security

27 Jan 08:00 - 18:30 27 Jan 08:00 - 18:30 - Dehiwala Dehiwala
Computer Hardware Society-SLYVTC Dehiwala Computer Hardware Society-SLYVTC Dehiwala
ඔබට Computer Network ග න හ දටම ඉග න ගන න ආසද? ප ර ය ග ක ප හ ණ ව සමග න Server 18 කට ව ඩ ය න Domain Migration & Cloud Technologies යන ස යල ම ද ඉග නගන න. එන න අප සමග එකත වන න. පළම කණ...   More info

Diploma in Computer Hardware with Network

27 Jan 08:30 - 28 Jan 16:30 27 Jan 08:30 - 28 Jan 16:30 - Dehiwala Dehiwala
Computer Hardware Society-SLYVTC Dehiwala Computer Hardware Society-SLYVTC Dehiwala
ඔබට ර ක ය වක අවශ යද ? ඔබට ර ක ය ව උසස ව මක අවශ යද ? ව ත ත ය අධ ය පනයක අවශ යද ? එස නම එන න අප සමග එකත වන න. Computer Hardware Engineer ක න ක කරන ස යල ම ක ර යන එකම ත නක න ඉග නගන න...   More info


© 2018 Siguez