ජීවදක්ෂිණා 2017

03 Dec 08:00 - 16:00 03 Dec 08:00 - 16:00 - Galle Galle
Pramuditha Youth Society Pramuditha Youth Society
  More info

Mangala Mohotha Bridal Show

03 Dec 18:00 - 21:00 03 Dec 18:00 - 21:00 - Galle Galle
Galle Lighthouse Galle Lighthouse
  More info

The Fairway Galle Literary Festival 2018

24 Jan 07:00 - 28 Jan 19:00 24 Jan 07:00 - 28 Jan 19:00 - Galle Galle
Fairway Galle Literary Festival Fairway Galle Literary Festival
Block Your Calendars ... The Fairway Galle Literary Festival returns to the UNESCO World Heritage Site of Galle Fort, Sri Lanka, to mark the festival’s 9th year taking place from...   More info

Hidden Sri Lanka Tour 2018

03 Feb 12:00 - 15 Feb 15:00 03 Feb 12:00 - 15 Feb 15:00 - Galle Galle
Extreme Bike Tours Extreme Bike Tours
The tropical island of Sri Lanka, the island of balance, lies in the Indian Ocean. There is no better way to see and experience this paradise than from a motorbike, taking in all...   More info

Soul & Surf i Sri Lanka

15 Jul 06:30 - 25 Jul 21:00 15 Jul 06:30 - 25 Jul 21:00 - Galle Galle
Ahangama Ahangama
I en fredfull oase langs Sri Lankas strender har vi leid en stor Villa på Ahangama Beach : Mosvold Villa Be Yoga Studio & Mindful Restorative er så klare for å ta dere med på...   More info


© 2017 Siguez