ඇවිදින්නෝ සමඟ උතුවන්කන්ද තරණය

25 Nov 05:00 - 20:00 25 Nov 05:00 - 20:00 - Gampaha Gampaha
ඇවිදින්නෝ - Awidinno ඇවිදින්නෝ - Awidinno
ඇව ද න න සමඟ උත වන කන ද තරණය කඳ තරණයට ය ම ව මට ආස ව න බල ස ට න නවක ඔබට කඳ තරණය (Hiking) ප ළ බඳව ම ල ක අවබ ධයක ම හ ද ලබ ග න මට හ ක ව . ම ය ස ම න යය ශර ර ස ඛ යක න හ බ ක න ත , ප ර ම...   More info

ESOFT BIT Open Day

25 Nov 08:00 - 17:00 25 Nov 08:00 - 17:00 - Gampaha Gampaha
ESOFT Metro Campus - Gampaha ESOFT Metro Campus - Gampaha
Are you ready to face the growing demand for ICT professionals as the government aims to achieve US$ 5 billion worth of IT exports by 2022? With an employability rate of over 90...   More info

MR. NOVA Live In Concert

25 Nov 18:30 - 21:30 25 Nov 18:30 - 21:30 - Gampaha Gampaha
Holy Cross College Auditorium Gampaha Holy Cross College Auditorium Gampaha
For the first time in Sri Lanka 1000 entertainment is proud to present its first ever concert featuring a concept Mr. Nova .Introducing the theme of future. Monkey wings...   More info

Blood Donation '17

26 Nov 09:00 - 16:00 26 Nov 09:00 - 16:00 - Gampaha Gampaha
St. Sebastian's Church, Moragoda. St. Sebastian's Church, Moragoda.
Blood Donation Campaign 2017 To the young and healthy it’s no loss. To sick it’s hope of life. Donate Blood to give back life. On Sunday, 28th of November, 2017 From 9.00a.m...   More info

Treking to Everest Base Camp & Mt. Kalapathar

30 Nov 19:00 - 13 Dec 22:00 30 Nov 19:00 - 13 Dec 22:00 - Gampaha Gampaha
ඇවිදින්නෝ - Awidinno ඇවිදින්නෝ - Awidinno
2017 Kalapatter Everest Base camp trek Everest Base camp 5365 m Kalapatter 5555 m Duration: 16 Days 15 nights Event days: 30th November 2017 16th December 2017 Net cost: 1490...   More info

Treking to Everest Base Camp & Mt. Kalapathar

01 Apr 19:00 - 14 Apr 22:00 01 Apr 19:00 - 14 Apr 22:00 - Gampaha Gampaha
ඇවිදින්නෝ - Awidinno ඇවිදින්නෝ - Awidinno
2018 Kalapatter Everest Base camp trek Everest Base camp 5365 m Kalapatter 5,644 m Duration: 16 Days 15 nights Event days: 1st APRIL 2018 16th APRIL 2018 Net cost: 1490 USD Per...   More info


© 2017 Siguez