ජුලි බැච් එකට ජපන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එන්න කැමති

02 Jul 16:30 02 Jul 16:30 - Maharagama Maharagama
TITL Tokyo Institute Japanese Academy TITL Tokyo Institute Japanese Academy
2 0 1 8 ජ ල හ ඔක ත ම බර බ ච එකට ජපන එන න ක මත අය ඉන නවද? එහ නම ඉක මනට අප හ සම බන ද ව න න... NAT හ JLPT සමත අය ව ත ත ....හ අසමත ව වත කමක න .. A/L සමත හ අසමත ..,.. (වසර 12 ප සල...   More info


© 2017 Siguez