ලියෝ පැදුර - 2018

28 Jan 18:00 - 21:00 28 Jan 18:00 - 21:00 - Moratuwa Moratuwa
University of Moratuwa University of Moratuwa
න නවත න ජ ව තය ව ඩ බර හ ත අගට න ව ම හ ඟ මක වන න ස ත සත ට න ප රවන න.. ද ර ත මස අග සත ය 28 වන ඉර ද න හ ර බස න හය කන සම එන න ගම ම ද දට ල ය ප ද රට සබඳ... එන න... ව ඳ න න... ජ   More info

TRVL - Around the world in a Motor Bike - 3 Years ,80 Countries

08 Feb 17:00 - 19:00 08 Feb 17:00 - 19:00 - Moratuwa Moratuwa
Trips Lanka Trips Lanka
Mr.Dylan Wickrama, a Sri Lankan born traveler, speaker, motivational trainer, adventurer, philanthropist, photographer and author on a short visit to Sri Lanka will speak about...   More info

EASA Part-66 Examinations with AST UK

20 Feb 09:30 - 22 Feb 16:25 20 Feb 09:30 - 22 Feb 16:25 - Moratuwa Moratuwa
Lanka Pacific Aviation Academy Lanka Pacific Aviation Academy
EASA Part-66 Examinations with AST...   More info

Ironman 70.3 Colombo

25 Feb 07:00 - 14:00 25 Feb 07:00 - 14:00 - Moratuwa Moratuwa
Asia/Colombo Asia/Colombo
  More info


© 2018 Siguez