මාදු ගගේ සවාරිය

21 Jan 06:30 - 22 Jan 21:00 21 Jan 06:30 - 22 Jan 21:00 - Balapitiya Balapitiya
Madu Ganga Boat Safari Madu Ganga Boat Safari
ද ස ව ත ර ණ ය සමග න ප ය මන න නට... 2017.01.21 ම ද ගඟ සව ර ය මත ස ය ක ට න රඹ ම ම ද ගඟ ක ර ද ව ඩ මත ස ය සම බ හනය Junge Beach Rs 1000.00 අදම ඔබ ප ම ණ ම තහව ර කරන...   More info

විසිතුරු මසුන් අභිජනන පාඨමාලාව

21 Jan 08:30 - 11 Feb 16:30 21 Jan 08:30 - 11 Feb 16:30 - Kirindiwela Kirindiwela
Thuruliya Aquatic Farm Thuruliya Aquatic Farm
ශ ර ල ක ව ත ල ද නට බ කරන ස යල ම ර ද ය ව ස ත ර මස න බ ක ර ම ක රම.(Fish breeding) ර ග ව න ශ චය, ර ග ක රක, අන ව ක ෂ භ ව තය, ර ග සදහ කරණ පර ක ෂ (gill biopsy & mucus scraping) ජලතත ව   More info

Royal Rugby Fiesta 2018

21 Jan 08:30 - 18:30 21 Jan 08:30 - 18:30 - Colombo Colombo
Havelock Grounds Havelock Grounds
  More info

Stingrays Swimming School Kandy

21 Jan 09:00 21 Jan 09:00 - Kandy Kandy
Stingrays Swimming School Kandy Stingrays Swimming School Kandy
To all the Stingrays Parents and Children, Good News for you’ll ! Stingrays Gala will be held for the 2nd consecutive time at the Dharmaraja Swimming Pool Complex on the 21st...   More info

Spanish Absolute Beginners Class -2018 January Intake

21 Jan 09:00 - 11:30 21 Jan 09:00 - 11:30 - Colombo Colombo
WN Academia Española WN Academia Española
Duration: 16 Sundays Venue: Royal College Union Skill Center, Colombo 07 Investment: LKR 16 000/ (Students have to pay LKR 4000/and join to the course and pay the balance as...   More info

Lean Black Belt Certificate Course

21 Jan 09:00 - 17:00 21 Jan 09:00 - 17:00 - Colombo Colombo
Galadari Hotel Galadari Hotel
  More info

Course in Taxation

21 Jan 09:00 - 13:00 21 Jan 09:00 - 13:00 - Narahenpita Narahenpita
AAT Business School AAT Business School
Course in Taxation 21 Jan 2018 Sunday 9.00am-1.00pm Income Tax (Individuals & Companies) Computations Tax Administration Tax Planning Tax Holidays Concessionary Tax Rates...   More info

My Creative Journey - An Art Therapy Experiential Workshop

21 Jan 10:00 - 13:00 21 Jan 10:00 - 13:00 - Colombo Colombo
The Sooriya Village The Sooriya Village
This Art Therapy Experiential Workshop’ catered for adults above the ages of 20, invites you to a time of self-expression and self-exploration through art making and personal...   More info

Ageless Wisdom & White Tantric Teachings with Rita Hraiz

21 Jan 10:30 - 17:30 21 Jan 10:30 - 17:30 - Colombo Colombo
Prana Lounge Colombo Prana Lounge Colombo
AN EXTRAORDINARY ONE DAY WORK SHOP WITH RITA HRAIZ , UK AGELESS WISDOM AND WHITE TANTRIC TEACHINGS BASED ON THE MAHAMUDRA SUNDAY 21ST OF JANUARY 10.30 AM Start 5.30 pm To...   More info

2020 Advanced Level ICT

21 Jan 10:30 - 14 Jan 00:30 21 Jan 10:30 - 14 Jan 00:30 - Kuliyapitiya Kuliyapitiya
ICT CLASS ICT CLASS
Advanced Level ICT 2020 New Class Commencement... MCS School of Computing Call Now 0777 675...   More info

Rise And Shine Galle

21 Jan 11:00 - 17:00 21 Jan 11:00 - 17:00 - Galle Galle
Galle Galle
Battle and collect points for the Ranking! GALLE AWARDS: Winner 50 points & Trophy 2nd Place 12 points 3rd Place 7 points 4th Place 4 points Top 8 1 point Hometown Hero (Best...   More info

Japanese Lunch Buffet (ALL You CAN EAT)

21 Jan 11:30 - 15:00 21 Jan 11:30 - 15:00 - Colombo Colombo
Ginza on the Edge Ginza on the Edge
Japanese lunch buffet at Ginza on the Edge, with a variety of your favorite Japanese dishes. Priced at Rs. 4,900/per person. With all you can eat Sashimi, Sushi, Teriyaki Chicken...   More info

Hatha Tantra Pranayama Retreat with Laura Gilmore in Sri Lanka

21 Jan 12:00 - 04 Feb 10:00 21 Jan 12:00 - 04 Feb 10:00 - Ihala Embogama Ihala Embogama
Ulpotha Yoga & Ayurveda Retreat Ulpotha Yoga & Ayurveda Retreat
Laura Gilmore Laura’s teaching is adapted for the specific needs of the students, giving a deeply nurturing experience and the opportunity for supported self-healing. Laura...   More info

මහා සභා රැස්වීම 2018

21 Jan 12:00 - 13:00 21 Jan 12:00 - 13:00 - Gonapola Gonapola
Ranahasa children's society Ranahasa children's society
නව න ලධ ර මඩ ල ල පත ක ර ම හ ඉද ර 2018 ව ර ෂ ක ස ල ස ම ස කස...   More info

Йогатур в ШриЛанку с йогастудией "Джая" январь 2018

21 Jan 13:00 - 04 Feb 02:00 21 Jan 13:00 - 04 Feb 02:00 - Hikkaduwa Hikkaduwa
Hikkaduwa Hikkaduwa
ПРОГРАММА ЙОГА-ТУРА В программе йога-тура Вас ждет: в течении 15-ти дневного пребывания на Шри-Ланке 12 дней практики асан и пранаям ежедневная встреча фантастических рассве   More info

Embark Adoption Day at K-Zone, Ja-Ela

21 Jan 14:00 - 16:00 21 Jan 14:00 - 16:00 - Ja-Ela Ja-Ela
KZone Jaela KZone Jaela
Hello to all you Compassionate folks out there! Embark is hosting it's second Adoption Day for 2018 at Ja-Ela and we would love it if you would join us on the 21st of January at...   More info

Kite Surf Camp

21 Jan 10:00 - 27 Jan 19:00 21 Jan 10:00 - 27 Jan 19:00 - Kalpitiya Kalpitiya
Kalpitiya, Sri Lanka Kalpitiya, Sri Lanka
...wanna get away from the cold dark wheather? put away your winter coat and jump into your board shorts! :) Learn how to kitesurf in sunny and warm Sri Lanka! !! CHRISTMAS...   More info

Escape with KK to PRANA

21 Jan 15:00 - 16:30 21 Jan 15:00 - 16:30 - Colombo Colombo
Prana Lounge Colombo Prana Lounge Colombo
ESCAPE WITH KK a Private Wellness service Mind Body & Fitness Coaching & Divine Bodyworks Therapy ABOUT KK Fitness and spa expert KK, is a multifaceted mobile practitioner...   More info

Aroma Yin with Emma

21 Jan 15:30 - 17:30 21 Jan 15:30 - 17:30 - Metaramba Metaramba
Sri Yoga Shala Sri Yoga Shala
SRI YOGA SHALA Emma Szabo AROMA YIN 21st January 3.30-5.30pm Practicing yin yoga is supporting us to deepen the relationship with our own emotions through the body. During are...   More info

Emerging Applications in Big Data

21 Jan 15:30 - 17:00 21 Jan 15:30 - 17:00 - Battaramulla Battaramulla
Bandaranaike Memorial International Conference Hall Bandaranaike Memorial International Conference Hall
A special career guidance seminar to assist those who favor technology and the unlimited scopes of it. The seminar will be conducted by Dr. Dilshan Silva, who is the principle...   More info

Balance Break (Retreat)

21 Jan 16:00 - 27 Jan 10:00 21 Jan 16:00 - 27 Jan 10:00 - Talalla South Talalla South
Talalla Surf & Yoga Talalla Surf & Yoga
6 nights and 7 days of healthy activities that nurture the mind, body and soul! This comes with accomodation, massage, yoga, and so much more! Booking is essential. More info and...   More info

Sri Lanka - Legendernes Ø

21 Jan 18:00 - 03 Feb 21:00 21 Jan 18:00 - 03 Feb 21:00 - Colombo Colombo
Colombo, Sri Lanka Colombo, Sri Lanka
14 dages rundrejse med dansk rejseleder til Sri Lanka. Øen er et sandt paradis, hvad enten du er til hvide sandstrande, tæt jungle med vilde elefanter og leoparder, kolonihistorie...   More info

Rajitha Dissanayake's "Adara Wasthuwa"

21 Jan 19:00 - 21:00 21 Jan 19:00 - 21:00 - Colombo Colombo
Lionel Wendt Art Centre Lionel Wendt Art Centre
Rajitha Dissanayake's play 'Adara Wasthuwa' (Love Object) will mark its 5th Year Anniversary Performance at Lionel Wendt on January 21st, Sunday at 7pm. Tickets are available at...   More info

Rukshan Perera Live in Concert VIII

21 Jan 19:00 - 22:00 21 Jan 19:00 - 22:00 - Colombo Colombo
Bishops College Auditorium Bishops College Auditorium
Toe-taping beats and sensational music, move to the rhythms of the songs by singer Rukshan Perera...   More info

USLS BL1 P - ultrasound life support - basic level 1 provider

22 Jan 08:00 - 23 Jan 18:00 22 Jan 08:00 - 23 Jan 18:00 - Colombo Colombo
Colombo, Sri Lanka Colombo, Sri Lanka
USLS BL1 P Course (Ultrasound Life Support Basic Level 1 for Providers) Colombo (Sri Lanka) January 22nd-23rd, 2018 -VENUE CLINICAL MEDICINE AND RESEARCH CENTRE, NATIONAL...   More info

Masterclass on Business Valuation

22 Jan 08:00 - 23 Jan 17:00 22 Jan 08:00 - 23 Jan 17:00 - Colombo Colombo
Shangri-La Hotel, Colombo Shangri-La Hotel, Colombo
This session will provide you with latest tools and tehniques on valuation and how they could be applied in different business contexts. Further this session will bring together...   More info

Standout from the rest

22 Jan 09:00 - 12:00 22 Jan 09:00 - 12:00 - Sri Jayavardhanapura Sri Jayavardhanapura
Universal College Lanka - UCL Universal College Lanka - UCL
Join UCL to embark on a journey towards your dream career in IT/Business. Graduate from UCLan, the UK's Top University for Entrepreneurs right here in Sri Lanka with an unmatched...   More info

SLBA Partner Event - SBF IE Business Mission to Sri Lanka

22 Jan 09:00 - 26 Jan 12:00 22 Jan 09:00 - 26 Jan 12:00 - Colombo Colombo
Colombo, Sri Lanka Colombo, Sri Lanka
Singapore Business Federation’s South Asia Business Group (SABG), together with International Enterprise (IE) Singapore is organising its 5th Business Mission to Sri Lanka from 22...   More info

American Education Fair 2018

22 Jan 11:00 - 16:00 22 Jan 11:00 - 16:00 - Colombo Colombo
Taj Samudra Taj Samudra
Meet US University representatives, Education Advisors, and students from US Universities under one roof to identify which option among hundreds suit your need. Join us at the...   More info

Active Citizens Project Showcase

22 Jan 11:00 - 16:00 22 Jan 11:00 - 16:00 - Colombo Colombo
British Council Sri Lanka British Council Sri Lanka
The Active Citizens Project Showcase is set to take place on 22 January 2018, at the British Council in Colombo. Active Citizens is a global social leadership training programme...   More info

නිවාසන්තර තරග සමාප්ති උත්සවය

22 Jan 13:00 - 18:00 22 Jan 13:00 - 18:00 - Trincomalee Trincomalee
Sinhala Central College National School Trincomalee Sinhala Central College National School Trincomalee
  More info

Education Malaysia Sri Lankan Admission Tour

22 Jan 15:00 - 19:00 22 Jan 15:00 - 19:00 - Kandy Kandy
Kandy City Centre - KCC Kandy City Centre - KCC
Ticket to the World Education Malaysia Sri Lankan Admission Tour 22nd of January 2018 from 3.00 pm to 7.00 pm at Kandy City Center(KCC) Exhibition is organized with leading...   More info

2018 CHEN ACTIVE CENTRE BADMINTON CHAMPIONSHIP

22 Jan 19:30 22 Jan 19:30 - Boralesgamuwa Boralesgamuwa
Chen Active Centre-MAHARAGAMA Chen Active Centre-MAHARAGAMA
Rules & Regulations I. CHEN ACTIVE CENTER Badminton tournament 2018 will be held on 22nd and 24th at CHEN ACTIVE CENTER 246/1, Ahaplape road, Boralesgamuwa. II. Quarter finals to...   More info

Taste of Britain

23 Jan 07:00 - 28 Jan 20:00 23 Jan 07:00 - 28 Jan 20:00 - Colombo Colombo
The Hilton Colombo The Hilton Colombo
The taste of Britain curry festival will showcase the cuisine of some of the UK’s finest British Asian chefs together with Michelin Star Chef Rupert Rowley. Rupert having cooked...   More info

Jógázz Sri Lankán 2, 2018

23 Jan 08:00 - 04 Feb 11:00 23 Jan 08:00 - 04 Feb 11:00 - Uppuveli Uppuveli
Uppuveli, Sri Lanka Uppuveli, Sri Lanka
JÓGÁZZ SRI LANKÁN - Az elmúlt 5 évben több, mint százan utaztak velünk Indiába, Nepálba és Sri Lankára. Ez a jógatábor 13 nap alatt segít megszabadulni a mókuskeréktől és a...   More info

Lean Certified HR Professional Certificate Course

23 Jan 09:00 - 17:00 23 Jan 09:00 - 17:00 - Colombo Colombo
Galadari Hotel Galadari Hotel
  More info

Flow Body Workout Sessions at ZEDA

23 Jan 09:30 - 29 Mar 10:30 23 Jan 09:30 - 29 Mar 10:30 - Colombo Colombo
Sri Lanka Zouk Elements Dance Academy Sri Lanka Zouk Elements Dance Academy
A combination of TaiChi, Yoga and Pilates set to music for a low-impact workout. Outcomes/Benefits: Improves flexibility Increases range of motion Improves balance Builds...   More info

Йога-тур на Шри-Ланку 2018

23 Jan 13:00 - 04 Feb 14:00 23 Jan 13:00 - 04 Feb 14:00 - Unawatuna Unawatuna
Unawatuna, Sri Lanka Unawatuna, Sri Lanka
Снова зима, и снова Шри-Ланка! ;) В самый разгар периода жуткого скучания за теплом и солнцем поехали с нами на тропический остров! ;) Океан 27 (круглый год), температура воздуха...   More info

Education Malaysia Sri Lankan Admission Tour

23 Jan 15:00 - 19:00 23 Jan 15:00 - 19:00 - Kurunegala Kurunegala
Kandyan Reach Hotel - Kurunegala Kandyan Reach Hotel - Kurunegala
Ticket to the World Education Malaysia Sri Lankan Admission Tour 23rd of January 2018 from 3.00 pm to 7.00 pm at Kandyan Reach Hotel Kurunegala Exhibition is organized with...   More info

Spike January

23 Jan 18:30 - 20:00 23 Jan 18:30 - 20:00 - Colombo Colombo
BAREFOOT BAREFOOT
Roshan, a British born Sri Lankan, moved to Colombo two and half years ago to set up Third Space Global which today employs 250 staff and has an annual revenue of over Rs200...   More info

The Fairway Galle Literary Festival 2018

24 Jan 07:00 - 28 Jan 19:00 24 Jan 07:00 - 28 Jan 19:00 - Galle Galle
Fairway Galle Literary Festival Fairway Galle Literary Festival
Block Your Calendars ... The Fairway Galle Literary Festival returns to the UNESCO World Heritage Site of Galle Fort, Sri Lanka, to mark the festival’s 9th year taking place from...   More info

Discover Stick No Bills' Artists On Galle Lit Fest's Art Trail

24 Jan 08:00 - 28 Jan 20:00 24 Jan 08:00 - 28 Jan 20:00 - Galle Galle
Stick No Bills Poster Gallery Stick No Bills Poster Gallery
Many thanks to the 2018 Fairway Galle Literary Festival for highlighting us on this year's Art Trail https:/www.instagram.com/p/BdhG968lU-D/. We warmly invite all lit fest goers...   More info

Mowasalat Interviews

24 Jan 08:00 - 25 Jan 17:50 24 Jan 08:00 - 25 Jan 17:50 - Colombo Colombo
Trans Gulf Trans Gulf
Bring Licenses, Passport & CV...   More info

Openday on Cloud, IoT & Career guidance

24 Jan 09:00 - 12:00 24 Jan 09:00 - 12:00 - Colombo Colombo
ESOFT Metro Campus ESOFT Metro Campus
An Open Day Organized by ESOFT Corporate Training Division. Be there to Discover new Trends in IT and Free Career Guidance. Free Seminars on Cloud Technologies , IOT & Latest...   More info

Advanced Excel For Data Analysis

24 Jan 09:00 - 18:00 24 Jan 09:00 - 18:00 - Narahenpita Narahenpita
AAT Business School AAT Business School
Covering 40 topics within Ms Excel demonstrating the intrinsic feature and shortcuts the package offers for the analyzing data. Program Content A one-variable data table A two...   More info

The Galle Art Trail 2018

24 Jan 09:00 - 28 Jan 18:00 24 Jan 09:00 - 28 Jan 18:00 - Galle Galle
Fairway Galle Literary Festival Fairway Galle Literary Festival
The Galle Art Trail is back, from the 24th to the 28th January. The Galle Fort and beyond have over 20 pop-up galleries showcasing paintings, photography, sculptures, posters and...   More info

L.E.B Diploma in Sound & Music Technology - Level 03

24 Jan 10:00 - 12:00 24 Jan 10:00 - 12:00 - Colombo Colombo
Hit Factory Audio Institute Hit Factory Audio Institute
Are you after OL's or AL's? Passionate about music and sound? Could you see yourself working in a Recording Studio, Film, TV or Radio? Then wait no more.. Learn from highly...   More info

Global Village Sri Lanka - Winter 2018

24 Jan 14:00 - 20:00 24 Jan 14:00 - 20:00 - Malabe Malabe
SLIIT-Faculty of Computing Malabe,Sri Lanka SLIIT-Faculty of Computing Malabe,Sri Lanka
The cultural shock in AIESEC is back in Sri Lanka for 2018 winter. The annual national event that brings people together from a variety of diverse cultural backgrounds to...   More info

වාර්ෂික බෝධි පූජා පිංකම | Annual Bodhi Pooja Ceremony

24 Jan 18:00 - 20:00 24 Jan 18:00 - 20:00 - Colombo Colombo
Gangaramaya Temple Gangaramaya Temple
න ලන ද ම ත ව ව න ව න ස ය ජ ව තය ක පකරම න ග රවන ය ස වයක කළ ව ද හල පත වර න ට සහ ග ර භවත න ට න ර ග ස වය සහ ද ර ඝ ය ෂ පත ව ර ෂ කව ස ව ධ නය ක ර න බ ධ ප ජ ප කම...   More info

Fairway Colombo Jam on the Street

24 Jan 18:30 - 22:00 24 Jan 18:30 - 22:00 - Colombo Colombo
Fairway Colombo Jam on the Street Fairway Colombo Jam on the Street
Head on over to Hospital Street after work and join in the fun at Fairway Colombo jam on the street! Come listen to a delightful variety of musicians both part-time and full-time...   More info

Sri Lankan Night & Dinner Dance

24 Jan 19:30 - 23:00 24 Jan 19:30 - 23:00 - Ahangama Ahangama
Insight Resort Insight Resort
Special Sri Lankan Night and Dinner Dance at Insight Resort. Try to check-in at our Beach Resort and enjoy our special event...   More info

Financial Intelligence for Marketers

25 Jan 09:00 - 17:00 25 Jan 09:00 - 17:00 - Colombo Colombo
Galadari Hotel Galadari Hotel
In a dynamic economy where the decisions are made on financial numbers, it is essential to have a good understanding on basic finance and to interpret data to make solid...   More info

Introduction to HMI & SCADA - SCADA / HMI

25 Jan 09:00 - 26 Jan 16:00 25 Jan 09:00 - 26 Jan 16:00 - Colombo Colombo
Nikini Learning Nikini Learning
To train the participants with knowledge of configuration of human machine interfaces devices and monitoring of controller status. Target Group Engineers, supervisors and...   More info

Cake Decorating classes

25 Jan 10:00 - 08 Feb 13:00 25 Jan 10:00 - 08 Feb 13:00 - Dehiwala Dehiwala
Buns & Muffins Buns & Muffins
Learn how to decorate cakes for your special occasion Learn from a experienced tutor to help you in every step of the way and bring out the best in you No experience required...   More info

Backpack Srilanka: land of limitless beauty

25 Jan 11:00 - 01 Feb 11:00 25 Jan 11:00 - 01 Feb 11:00 - Kochchikade Kochchikade
Srilanka Srilanka
Endless beaches, timeless ruins, welcoming people, oodles of elephants, rolling surf, fun trains, still fishing, famous tea and flavourful food make Sri Lanka irresistible. It has...   More info

Yoga Retreat with Ania Sergeeva

25 Jan 14:00 - 02 Feb 15:00 25 Jan 14:00 - 02 Feb 15:00 - Dondra Dondra
Ratnakara Ratnakara
Building on the success of her retreat in Spring 2017, Ania returns to Ratnakara in January 2018 to host with us for the second time. Please note that all yoga classes are...   More info

Education Malaysia Sri Lankan Admission Tour

25 Jan 14:00 - 19:00 25 Jan 14:00 - 19:00 - Galle Galle
Amari Galle Sri Lanka Amari Galle Sri Lanka
Ticket to the World Education Malaysia Sri Lankan Admission Tour 25th of January 2018 from 2 pm to 7 pm at Amari Hotel Galle Exhibition is organized with leading Malaysian...   More info

P.B. Karandawala Memorial Lecture - 2018

25 Jan 17:00 - 20:00 25 Jan 17:00 - 20:00 - Colombo Colombo
The Kingsbury Hotel The Kingsbury Hotel
  More info

Praying Together in Jerusalem January 25th Gathering

25 Jan 16:15 - 18:15 25 Jan 16:15 - 18:15 - Jaffna Jaffna
Jaffa Gate Jaffa Gate
Join us for Praying Together in Jerusalem at 4:15pm on Jan. 25th. We will meet at Jaffa Gate and then go to our location. We hope to see you there...   More info

Impulse - KANDY

26 Jan 09:00 - 27 Jan 18:00 26 Jan 09:00 - 27 Jan 18:00 - Kandy Kandy
Kandy City Centre - KCC Kandy City Centre - KCC
Higher Education Expo In...   More info

Blood Donation Campaign 2018

26 Jan 09:00 - 13:30 26 Jan 09:00 - 13:30 - Colombo Colombo
Nalanda College, Colombo, Sri Lanka. Nalanda College, Colombo, Sri Lanka.
Annual blood donation organized by the Nalanda 2001 Group and Saukyadana Unit of the College will be held on 26th January 2018...   More info

Home & Deco Expo 2018 - Jan 26, 27 & 28 at BMICH

26 Jan 10:00 - 28 Jan 20:00 26 Jan 10:00 - 28 Jan 20:00 - Battaramulla Battaramulla
Bandaranaike Memorial International Conference Hall Bandaranaike Memorial International Conference Hall
ඔබ ස ඳ ර තම න වස අල කරණයට අවශ ය ස යල ද එකම වහලක යට න ඔබට ග න න වසර ද ව න තම ව ළඳ ප රදර ශනය Home & Deco 2018 . Home decoration products, services, furniture & so many ideas to...   More info

AVID PRO Tools User Certification

26 Jan 10:00 - 12:00 26 Jan 10:00 - 12:00 - Colombo Colombo
Hit Factory Audio Institute Hit Factory Audio Institute
Avid Education offers a number of Pro Tools certifications, validating user skills from novice to expert. The first of these certifications is the Avid Certified User for Pro...   More info

Virtusa LAN Challenge 2017

26 Jan 10:00 - 13:00 26 Jan 10:00 - 13:00 - Dematagoda Dematagoda
Virtusa Colombo Virtusa Colombo
As part of our industry-graduate engagement initiative drive, Virtusa brings to you LAN Challenge, a team building gaming tournament based on a multiplayer video game...   More info

Foreign Medical University - Admission Day

26 Jan 10:30 - 12:30 26 Jan 10:30 - 12:30 - Colombo Colombo
ANC Future Center ANC Future Center
ANC Future Center PATHE STUDY MEDICINE will host its medical exhibition at its very own premises. An initiation that is a representation of our vision for a prospective future...   More info

Australia Day Boat Party with HH Mirissa!

26 Jan 13:00 - 18:00 26 Jan 13:00 - 18:00 - Mirissa Mirissa
Hangover Hostels Hangover Hostels
Celebrate AUSTRALIA DAY with Hangover Hostels Mirissa on The Pearl 47', a Double-Deck Catamaran! We will be launching at 14:00 and returning at 18:00. By invitation only. Find...   More info

Interflash 2018

26 Jan 17:00 - 23:00 26 Jan 17:00 - 23:00 - Colombo Colombo
Viharamahadevi Open Air Theatre Viharamahadevi Open Air Theatre
INTERFLASH is a concert featuring the performances of many popular artists in the Sri Lankan music industry, who has delivered themselves to remain on the peak of the modern Sri...   More info

Startup Weekend Kandy

26 Jan 17:00 - 28 Jan 20:00 26 Jan 17:00 - 28 Jan 20:00 - Kandy Kandy
Oak Ray Regency Kandy Oak Ray Regency Kandy
Startup Weekend is a global phenomenon 54 hours of fast and furious prototype development through to exploring potential markets and pitching. It’s an unparalleled opportunity to...   More info

දඟකාර සිහිනේ Live in Concert

26 Jan 18:30 - 22:30 26 Jan 18:30 - 22:30 - Matale Town Matale Town
Matale Hotel School Matale Hotel School
Live in...   More info

Raise the Rooftop with DJs Chloe Sinclair & Paulo Gonzalez

26 Jan 19:00 - 27 Jan 02:00 26 Jan 19:00 - 27 Jan 02:00 - Colombo Colombo
ON14 Rooftop Bar & Lounge ON14 Rooftop Bar & Lounge
Raise the Rooftop featuring British DJ duo act Chloe Sinclair & Paulo Gonzalez will set the perfect beat for the night playing funky house music back to back on the decks. The...   More info

Water Fall Hunting_Knuckles

27 Jan 00:30 - 23:30 27 Jan 00:30 - 23:30 - Gampaha Gampaha
ඇවිදින්නෝ - Awidinno ඇවිදින්නෝ - Awidinno
Lets go downstream along a beautiful water Stream. :) This is one of Awidinno's most famous event. -Event Details Date: 27th JANUARY 2018 SATURDAY -Leaving Colombo early in...   More info

Mandaram Nuwara Camping Event

27 Jan 01:00 - 28 Jan 22:00 27 Jan 01:00 - 28 Jan 22:00 - Mirigama Mirigama
Hiking Sri Lanka Tours Hiking Sri Lanka Tours
-Mandaram_Nuwara Camping event- -Date- 27th and 28 of January 2018 ( Saturday and Sunday) -Duration- 1 night 2 days camping tour -Time frame- From Saturday early morning to...   More info

Ella with Hikers (ඇල්ල)

27 Jan 01:00 - 18:00 27 Jan 01:00 - 18:00 - Ella Town Ella Town
Ella Town, Sri Lanka Ella Town, Sri Lanka
Event Date: 27/January/2018(Saturday) Duration: 1 day tour Time: Starting from Colombo at 01.00 am Journey route: Colombo-Kadawatha-Nittambuwa-Warakapola-Kegalle-Peradeniya...   More info

Wangedigala Camping & Waterfall expedition

27 Jan 03:00 - 28 Jan 20:00 27 Jan 03:00 - 28 Jan 20:00 - Kalupahana Kalupahana
Kalupahana, Sri Lanka Kalupahana, Sri Lanka
Our 1st ever Camping Session is on It's Way. Keep Your Weekend 27-28th of January Reserved. We Have Arranged Our First Camp Night at Wangedigala along with a light trekking...   More info

Mannakathi Ella And Sandun Ella Visit

27 Jan 05:00 - 23:00 27 Jan 05:00 - 23:00 - Kitulgala Kitulgala
Kitulgala Kitulgala
Event Details Duration 01 day Location Kitulgala Date 27 January 2018 Leaving from Colombo at 5.00am Participants will have to be present in colombo railway station by 4.45...   More info

Om Ceylon Yoga Retreat

27 Jan 07:30 - 03 Feb 20:30 27 Jan 07:30 - 03 Feb 20:30 - Dikwella Dikwella
Meda Gedara Villa Sri Lanka Meda Gedara Villa Sri Lanka
Be the first to experience our maiden Meda Gedara retreat, 'Om Ceylon' it will be a retreat like no other. Just being within our Ocean facing yoga shala is calming therapy but...   More info

Diploma in Network Administrator with Security

27 Jan 08:00 - 18:30 27 Jan 08:00 - 18:30 - Dehiwala Dehiwala
Computer Hardware Society-SLYVTC Dehiwala Computer Hardware Society-SLYVTC Dehiwala
ඔබට Computer Network ග න හ දටම ඉග න ගන න ආසද? ප ර ය ග ක ප හ ණ ව සමග න Server 18 කට ව ඩ ය න Domain Migration & Cloud Technologies යන ස යල ම ද ඉග නගන න. එන න අප සමග එකත වන න. පළම කණ...   More info

Diploma in Computer Hardware with Network

27 Jan 08:30 - 28 Jan 16:30 27 Jan 08:30 - 28 Jan 16:30 - Dehiwala Dehiwala
Computer Hardware Society-SLYVTC Dehiwala Computer Hardware Society-SLYVTC Dehiwala
ඔබට ර ක ය වක අවශ යද ? ඔබට ර ක ය ව උසස ව මක අවශ යද ? ව ත ත ය අධ ය පනයක අවශ යද ? එස නම එන න අප සමග එකත වන න. Computer Hardware Engineer ක න ක කරන ස යල ම ක ර යන එකම ත නක න ඉග නගන න...   More info

Mobile Application Development

27 Jan 09:00 - 17 Mar 13:00 27 Jan 09:00 - 17 Mar 13:00 - Colombo Colombo
DM Consultants DM Consultants
Learn how to design, build, and publish iOS and Android mobile apps from scratch using a variety of tools such as XCode and Android SDK. This program includes application design...   More info

Port City For Whom? Whose Benefit?

27 Jan 09:00 - 13:00 27 Jan 09:00 - 13:00 - Negombo Negombo
Cardinal Cooray Centre, Negombo Cardinal Cooray Centre, Negombo
Experts will analyze implications in various angles on Port City and engage interactive dialogue.Following Scholars will address the gathering, Prof. Sumanasiri Liyanage. on...   More info

Insight 2018

27 Jan 09:00 - 12:30 27 Jan 09:00 - 12:30 - Colombo Colombo
AIESEC in University of Colombo - Srilanka AIESEC in University of Colombo - Srilanka
INSIGHT is the Corporate Day organized by AIESEC in University of Colombo for the first time, which provides companies with the opportunity to introduce their products and brands...   More info

The Secret of Law of attraction

27 Jan 09:00 - 12:30 27 Jan 09:00 - 12:30 - Colombo Colombo
Cinnamon Grand Colombo Cinnamon Grand Colombo
Do you want to get what you desire in your life and to improve the quality of your life, meeting likeminded people? Would you like to empower yourself with a powerful, proven...   More info

ICBS Open Day

27 Jan 09:30 - 11:00 27 Jan 09:30 - 11:00 - Colombo Colombo
Imperial College - Colombo Imperial College - Colombo
Career guidance and detailed explanation on the qualifications, career options and global recognition for those seeking Business Management & Finance Qualifications. Venue...   More info

Launch of Two Books

27 Jan 10:00 - 12:00 27 Jan 10:00 - 12:00 - Colombo Colombo
Sahitha Poth Piyasa Sahitha Poth Piyasa
මහ ච ර ය ප ත ගම ඤ ණ ස සර හ ම යන ව ස න රච ත කර මය පලද න හ ට ප ත ප ළ හ ස ව ව න න 'කර මය සහ ධර මය ' හ ලල ත ප ර ය කර ව ස න සම ප ද ත 'ප ය ක ප දන ස යක ග ත ' (ප ය ග ණ ග ස යය ) ග රන ථ ද   More info

YuGiOh SL: Battle Gauntlet Tournament

27 Jan 10:00 - 16:00 27 Jan 10:00 - 16:00 - Colombo Colombo
Red Dot Geek Red Dot Geek
It's Here, It's Now, It's Time To Duel! Compete in the Battle Gauntlet and end the year by showing all that you're the best in Sri Lanka! Taking part for the first time, Red Dot...   More info

Sri Lanka by Foot and Fin NYE Deal £900!

27 Jan 10:00 - 10 Feb 10:00 27 Jan 10:00 - 10 Feb 10:00 - Weligama Weligama
Weligama Weligama
This is a one off introductory offer for two weeks, all green and inclusive in Sri Lanka. If you're passionate about thinking creatively and keeping happy and healthy then...   More info

Trip to Sri Padaya / Adam's Peak - Season 03

27 Jan 15:00 - 18:00 27 Jan 15:00 - 18:00 - Hatton Hatton
Sripada Temple, Adam's Peak Sripada Temple, Adam's Peak
Event Trip to Adam’s Peak Via Hatton Nallatanniya (One Night) Date Departure-27th January 2018 (3.00 PM) Arrival 28th January 2018 (6.00 PM) Theme Pilgrim Route Up & Down...   More info

අාර්. අාර්. සමරකෝන්ගේ ''අහසින් වැටුනු මිිනිස්සු"

27 Jan 15:30 - 18:45 27 Jan 15:30 - 18:45 - Colombo Colombo
U Events U Events
U Events අප 2018 වසර න ට යල ල ප ර ක ෂක ඔබ ව ත ප ද න ප රථම ත ල ණය............. ය ග ගණන වක ම ව ද ක ව උඩ යට ක ර කල ව ශ ෂ ට න ට යව ද අ ර .අ ර . සමරක න ග ''අහස න ව ට න ම න ස ස ව ද ක න...   More info

Japanese High Tea ALL You CAN EAT!

27 Jan 15:30 - 18:00 27 Jan 15:30 - 18:00 - Colombo Colombo
Ginza on the Edge Ginza on the Edge
January edition of Ginza's High Tea. Rs.2900/nett per person...   More info

Melting Mandala with Tara

27 Jan 15:30 - 17:30 27 Jan 15:30 - 17:30 - Metaramba Metaramba
Sri Yoga Shala Sri Yoga Shala
SRI YOGA SHALA TARA GERMANI Melting Madala Saturday, 27th 3.30-5.30pm Investment: 2500LKR A smooth circular Yin experience to calm your mind, heart and hips...   More info

Kill the moon Light (5th Show)

27 Jan 15:45 - 18:45 27 Jan 15:45 - 18:45 - Ja-Ela Ja-Ela
Rasanga, Ja-Ela Rasanga, Ja-Ela
Call For...   More info

Zumba boost Biggest Fitness Party in Negombo

27 Jan 18:00 - 21:00 27 Jan 18:00 - 21:00 - Negombo Negombo
Negombo Town Hall Negombo Town Hall
Zumba boost Biggest Fitness Party in Negombo Biggest Fitness Party in negombo JOIN US TO EXPERIENCE THIS ECSTATIC & UNIQUE EVENT SPECIAL PERFORMANCE BY ROMANA and SADEEP IT'S...   More info

රෑන with Fun'14

27 Jan 18:00 27 Jan 18:00 - Wadduwa Wadduwa
Laya Beach Laya Beach
Want to meet your old school buddies again ? want to have the old time fun once again ? It seems like yesterday we were teens, so young and hopeful and full of dreams. It’s hard...   More info

Excellentia 2018

27 Jan 18:00 - 21:30 27 Jan 18:00 - 21:30 - Colombo Colombo
AIESEC in University of Colombo - Srilanka AIESEC in University of Colombo - Srilanka
The annual award ceremony of AIESEC in University of Colombo...   More info


© 2018 Siguez